TR Solution
OFERTA:

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Tr Solution Sp. z o.o. siedzibą w 62-052 Komorniki ul.Komornicka 10 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest cel marketingu bezpośredniego), do czasu wpłynięcia sprzeciwu,

·         zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej wykonaniu,

·         wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez czas wykonywania obowiązków oraz okres wskazany w przepisach np. podatkowych

·         ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – art. 6 ust. 1 lit. f – interesem prawnym jest obrona naszych praw, do czasu przedawnienia roszczeń.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z zakresu zleconej:

·         księgowości,

·         obsługi prawnej,

·         obsługi IT oraz podmioty udostępniające nam narzędzia informatyczne, świadczące usługi z zakresu rynku pocztowego, kurierskiego, finansowego (np. banki) czy też nabywających wierzytelności.

) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w punkcie 2.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy.

8) Pani/Pana dane będą mogły być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą podlegały profilowaniu

9) Wszelkie informacje na temat danych osobowych znajdzie Pani/Pan na stronie www.tr-solution.pl  oraz www.amod.pl

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć administratorowi , którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.